Årsstämma 2018

Årsstämman hålls torsdagen den 26 april 2018 kl 15:00 på GT30, Lokal Bond, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:00. En lättare förtäring serveras före stämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m fredagen den 20 april 2018, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 92 74.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 20 april 2018. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Medicovers hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 74. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Medicover AB, Årsstämma 2018, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Medicovers hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 92 74, mellan kl 09.00 och 16.00.

Anmälan

Personnummer: -