Anmälan

Anmälan till årsstämma i Loomis AB 2017

Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl 17:00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, med ingång från Kungsgatan 43, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl 16:00.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 27 april 2017,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, ”Årsstämman”, Box 7839, 103 98 Stockholm, telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida www.loomis.com senast torsdagen den 27 april 2017 helst före kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 27 april 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
  • © Loomis AB 2017