Årsstämma 2017

Årsstämma i Kungsleden AB (publ) hålls tisdagen den 25 april 2017 kl 14:00 i Kungsledens egna lokaler, Warfvinges väg 31 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl 13:00.

Anmälan

Aktieägare, som är privatperson och själv vill gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 19 april 2017.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 19 april 2017,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget, en sådan anmälan kan göras nedan.
Anmälan: -

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridiska personer kan inte anmäla sig här utan måste anmäla sig skriftligt med fullmakt till nedanstående adress.

Ombud, fullmakt med mera.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 april 2017. Observera att eventuell fullmakt ska insändas i original till Kungsleden AB (publ), Box 70414, 107 25 Stockholm. Använd gärna blanketten Blankett för nedladdning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 19 april 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

För att säkerställa att Din anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer anges. Om du inte önskar uppge personnummer ber vi dig istället göra anmälan per telefon eller skriftligen. För upprättande av röstlängden kommer Dina personuppgifter att databehandlas.