Anmälan till årsstämma i
ICA Gruppen AB 2017

Årsstämma i ICA Gruppen AB (publ) hålls fredagen den 7 april 2017 kl 13:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12:00.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 mars 2017, dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 17.00 måndagen den 3 april 2017.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före fredagen den 31 mars 2017 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras
- per telefon 08-402 90 40
- per post under adress: ICA Gruppen AB, "Årsstämma 2017", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig elektroniskt, utan ombeds göra anmälan per telefon eller via post. Till en sådan anmälan ska biläggas en fullmakt, se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.