Anmälan till årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ) 2018

  

Årsstämman hålls onsdagen den 18 april 2018 kl 14:00 på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13:00.

En lättare förtäring serveras före stämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m torsdagen den 12 april 2018, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 92 96.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 12 april 2018. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Hemfosas hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 96. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Hemfosa Fastigheter AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma 2018", Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Hemfosas hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 92 96, mellan kl 10.00 och 16.00.

Anmälda personers personuppgifter kommer att behandlas för årsstämman 2018 bland annat i syfte att möjliggöra deltagande och omröstning vid stämman.

Personnummer: -