products


Anmälan att delta i Camurus AB:s årsstämma 2017

Årsstämman hålls onsdagen den 3 maj 2017 kl 17:00Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 16:00.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här till och med onsdagen den 26 april 2017, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402-91 82 eller under adress Camurus AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 26 april 2017. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Camurus hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402-91 82. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt". Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Camurus AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas nedan.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402-91 82, mellan kl 09.00 och 16.00.

Anmälan