Investerare

Anmälan till årsstämma 2018 i Axfood Aktiebolag

Årsstämman hålls onsdagen den 14 mars 2018 kl 17:00 på Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 16:00.

En lättare förtäring serveras efter stämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m torsdagen den 8 mars 2018, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 51.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd torsdagen den 8 mars 2018 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Axfoods hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 51. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till: Axfood Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Använd gärna detta Fullmaktsformulär.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Axfoods hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 51, mellan kl 09.00 och 16.00.

Personnummer: -