Anmälan till årsstämma 2017 i Axfood Aktiebolag

Årsstämman hålls onsdagen den 15 mars 2017 kl 17:00 på Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus. Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16:00. En lättare förtäring serveras efter stämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m torsdagen den 9 mars 2017, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 51.

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken torsdagen den 9 mars 2017 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Ombud mm
Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds av ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Axfoods hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 51. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten » Blankett för fullmakt «. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas (registreringsbeviset eller motsvarande). Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa motsvarande behörighetshandlingar. Vänligen sänd in fullmakt i original och eventuella behörighetshandlingar i god tid före årsstämman till: Axfood Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 7841, 103 98 Stockholm.

Biträden
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Axfoods hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 51, mellan kl 09:00 och 16:00.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)