Anmälan till årsstämma i Atlas Copco AB

24 april, 2018

Årsstämma i Atlas Copco AB, organisationsnummer 556014-2720, äger rum tisdagen den 24 april 2018 kl 16:00 i Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna. Inregistrering från kl. 14:30.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast onsdagen den 18 april 2018 i) vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, ii) ha meddelat sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt registrera dessa i eget namn för att kunna delta på stämman. Sådan tillfällig registrering, så kallad rösträttsregistrering, bör begäras i god tid innan onsdagen den 18 april 2018 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig på tre sätt:

  • längst ner på denna sida
  • per telefon 08-402 90 43 vardagar kl. 09-16
  • per post till adress: Atlas Copco, "Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är en juridisk person kan inte anmäla sig här. Vänligen se fullmaktsformuläret i högermenyn högst upp på denna sida.

Personuppgifter lämnade vid anmälan kommer att databehandlas och enbart användas i samband med årsstämman 2018 (exempelvis vid upprättande av röstlängd).

Personnummer: -