Anmälan till årsstämma 2018

Alimak Group AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl 17:00 på Tändstickspalatset, Krügersalen, Västra trädgårdsgatan 15, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 16:30. Kaffe serveras i anslutning till stämman.


RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska dels senast onsdagen den 9 maj 2018 anmäla sig till bolaget dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018.


FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.


Anmälan kan även göras
- per telefon 08-402 92 08 vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till Alimak Group AB c/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma” Box 191, 101 23 Stockholm.


Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig per telefon eller post enligt ovan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, vänligen se Fullmaktsformuläret.


För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.


Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)