Anmälan till årsstämma 2017


Årsstämma i Saab Aktiebolag hålls onsdagen den 5 april 2017 kl 15:00 i Annexet, Ericsson Globe, Entré 2, Globentorget 10, Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 13:30.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 mars 2017, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 mars 2017 Vid anmälan ska eventuella biträden uppges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före torsdagen den 30 mars 2017 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här nedan.

Anmälan kan även göras
- per telefon 013-18 20 55
- per post till Saab AB, Saabs Årsstämma, Box 7839, 103 98 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig per telefon eller post enligt ovan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i original till Saab AB, CEO office, Box 12062, 102 22 Stockholm så att den når bolaget i god tid före årsstämman. Vänligen se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas och användas endast för årsstämman 2017.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)