Anmälan till årsstämma i
ICA Gruppen AB 2018

Årsstämma i ICA Gruppen AB (publ) hålls torsdagen den 12 april 2018 kl 13:00 på Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1 i Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12:00.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april 2018, dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 17.00 fredagen den 6 april 2018.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före fredagen den 6 april 2018 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras
- per telefon 08-402 90 40
- per post under adress: ICA Gruppen AB, "Årsstämma 2018", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig elektroniskt, utan ombeds göra anmälan per telefon eller via post. Till en sådan anmälan ska biläggas en fullmakt, se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.