Anmälan till årsstämma i Fabege AB 2017


Årsstämma i Fabege AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 29 mars 2017 kl 15:00 i SFs lokaler inne i Mall Of Scandinavia, Salong IMAX, Råsta Strandväg 19A. Entren till stämmolokalen öppnas klockan 14.15.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 mars 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 23 mars 2017.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före torsdagen den 23 mars 2017 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras
- per telefon 08- 402 90 68
- per post under adress: Fabege AB, "Fabege AB Årsstämma", Box 7839, 103 98 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här. Vänligen se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)