Anmälan till årsstämma 2018

Aktieägarna i Besqab AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl 16:00, på bolagets huvudkontor på Golfvägen 2 (plan 5), Danderyd. Inregistreringen öppnar kl 15.00. Före stämman serveras lättare förtäring.

Karta till stämmolokalen.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast fredagen den 20 april 2018 anmäla sig till bolaget dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före fredagen den 20 april 2018 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

ANMÄLAN

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras

- per telefon 08-402 92 67 vardagar kl 09.00-16.00 eller
- per brev till Besqab AB "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig per telefon eller post enligt ovan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, vänligen se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)